top of page
MIS_9900
MIS_9868
MIS_9911
MIS_9921
MIS_9946
MIS_9958
56
20

משפחות רבות בישוב עטרת רכשו בתים משני פרויקטים שונים וביקשו מאיתנו להתאים את "שטאנז" הקבלני למשהו יותר מתאים לצרכיהם וטעמם.

כל פעם התייחסנו לפרויקט בצורה מקורית והתוצאות מקוריות ומגוונות, כשלפעמים לא ניתן לזהות את ה"בית אמנה" או  ה"אשקובית" שעמדו שם במקום.

פנש אדריכלות
bottom of page